Privacy and personal data protection policy

Extract from Croatian law on right to access information:

Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.) uređuje se pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju ili nadziru tijela javne vlasti, propisuju se načela prava na pristup informacijama, iznimke od prava na pristup informacijama i postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Tijela javne vlasti obvezna su omogućiti pristup informacijama:

 1. pravodobnim objavljivanjem informacija o svome radu na primjeren i dostupan način, odnosno na internetskim stranicama tijela javne vlasti ili u javnom glasilu, radi upoznavanja javnosti,
 2. davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:
  • neposrednim davanjem informacije,
  • davanjem informacije pisanim putem,
  • uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
  • dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,
  • na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Tijela javne vlasti može uskratiti pristup informaciji ako postoje osnove sumnje da bi njezino objavljivanje:

 1. onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne,
 2. onemogućilo rad tijela koja vrše upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti,
 3. povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika.

Tijela javne vlasti ograničit će pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela u prethodnom i kaznenom postupku za vrijeme trajanja tih postupaka. Izuzeci u kojima će tijela javne vlasti uskratiti pravo na pristup informaciji su slučajevi ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i/ili općem aktu donesenom na temelju zakona kojim se propisuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

U određenim slučajevima definiranim Zakonom (čl. 32), tijelo javne vlasti može korisniku naplatiti naknadu za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, i to sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14 i NN 15/14).

 

Information Officer:
Lana Žuvela, mag.nov.
Address: Obala kneza Branimira 17
E-mail: info.rast@split.hr
Phone number: +385 21 682 591

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu javne vlasti koje je obvezno omogućiti podnositelju zahtjeva pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. Obrasce možete preuzeti na našoj web stranici.

Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.

Protiv rješenja tijela javne vlasti može se izjaviti žalba Povjereniku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se može izjaviti i kad tijelo javne vlasti, u propisanom roku, ne odluči o zahtjevu podnositelja.

Obrasci za žalbu dostupni su na idućoj poveznici: https://www.pristupinfo.hr/pravni-okvir/upute-smjernice-obrasci/

 

Important links:

Croatian Law on right to access information / Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html

Croatian Law on modifications and supplements of the Law on right to access information / Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/2015)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html

More information about right to access information can be found on Information Commissioner web page.

 

Report on implementation of the "Law on right to access information" for year 2021

Report on implementation of the "Law on right to access information" for year 2020

Report on implementation of the "Law on right to access information" for year 2019

Decision about appointing Information Officer (in Croatian)

Application form 2, Request for access information (in Croatian)

Application form 3, Request for supplement or correction of information (in Croatian)

Application form 4, Request for reuse of the information (in Croatian)