• Javna nabava

Svi pokrenuti postupci javne nabave naručitelja Razvojna agencija Split – RaST d.o.o. objavljuju se u elektroničkom oglasniku javne nabave na web adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Za pregled dokumentacije o nabavi dovoljno je u tražilici Registra ugovora ili Plana nabave u polje „Naručitelj“ upisati „Razvojna agencija Split – RaST d.o.o.“ i pokrenuti pretragu.

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Izjava o sukobu interesa temeljem ZNJ