• Split – grad s vizijom

Split – grad s vizijom

U skladu s Odlukom o izradi „Strategije razvoja grada Splita 2020. – 2030.“, donesenoj na sjednici Gradskog vijeća Grada Splita dana 20. ožujka 2018. godine, KLASA: 300-01/17-01/13, UR.BROJ: 2181/01-09-02/01-18-7, Razvojna agencija Split – RaST d.o.o. ima ulogu lokalnog koordinatora izrade i izvještavanja o provedbi „Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine“.

Institucionalni okvir izrade i provedbe Strategije čine Glavni odbor, Partnersko vijeće, Radne skupine, Lokalni koordinator, ex-ante evaluator/ica, Izrađivač strateškog dokumenta i nezavisni stručnjaci koje angažira Grad Split.

RaST, kao lokalni koordinator, u sklopu izrade strateškog dokumenta sudjeluje u prikupljanju podataka za Analizu postojećeg stanja, prikupljanju i definiranju vizija i strateških ciljeva, SWOT analizi, utvrđivanje razvojnih ciljeva, prioriteta i mjera, usuglašavanju vizije grada sa razvojnim ciljevima, prioritetima i mjerama, organiziranju javnih savjetovanja i javnih rasprava, izradi Akcijskog plana na trogodišnjoj razini i usuglašavanju završne verzije “Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine” koja će do kraja 2020. godine biti predložena na usvajanje Gradskom vijeću Grada Splita.

Nakon usvajanja, RaST će kao lokalni koordinator Gradsko vijeće Grada Splita i nadležna nacionalna tijela izvještavati o dinamici i uspješnosti provedbe ciljeva i mjera definiranih strateškim dokumentom.

Održan treći koordinacijski sastanak Sveučilišta u Splitu i RaST-a

Održano osam fokus grupa u sklopu cjeline Društvo

Održane tri fokus grupe u sklopu cjeline Gospodarstvo

Održane tri fokus grupe u sklopu cjeline Institucionalni okvir

Finalizacija Analize stanja i sastav Partnerskog vijeća kao glavne teme zajedničkog sastanka Glavnog odbora, izrađivača i lokalnog koordinatora Strategije

Održan drugi koordinacijski sastanak Sveučilišta u Splitu i RaST-a

Održana fokus grupa na temu upravljanja procesima u Gradu Splitu

Zaključci sa susreta o urbanoj mobilnosti: Splitu je potrebno tijelo koje će rješavati velike prometne izazove

Međunarodni susret gradova na temu urbane mobilnosti

Održan koordinacijski sastanak Sveučilišta u Splitu i RaST-a

Pogledajte ostale djelatnosti