• Split – grad s vizijom

Split – grad s vizijom

U skladu s Odlukom o izradi Strategije razvoja grada Splita 2020. – 2030., donesenoj na sjednici Gradskog vijeća Grada Splita dana 20. ožujka 2018. godine, KLASA: 300-01/17-01/13, UR.BROJ: 2181/01-09-02/01-18-7, Razvojna agencija Split – RaST d.o.o. ima ulogu lokalnog koordinatora izrade i izvještavanja o provedbi „Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine“.

Institucionalni okvir izrade i provedbe Strategije čine Glavni odbor, Partnersko vijeće, Lokalni koordinator, ex-ante evaluator, fokus grupe, Izrađivač strateškog dokumenta i nezavisni stručnjaci koje angažira Grad Split.

RaST, kao lokalni koordinator, u sklopu izrade strateškog dokumenta sudjeluje u prikupljanju podataka za Analizu postojećeg stanja, prikupljanju i definiranju vizija i strateških ciljeva, SWOT analizi, utvrđivanju razvojnih ciljeva, prioriteta i mjera, usuglašavanju vizije grada s razvojnim ciljevima, prioritetima i mjerama, organiziranju javnih savjetovanja i javnih rasprava, izradi Akcijskog plana na trogodišnjoj razini i usuglašavanju završne verzije “Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine” koja bi, prema usvojenom dinamičko-metodološkom planu, do kraja 2021. godine trebala biti predložena na usvajanje Gradskom vijeću Grada Splita.

Nakon usvajanja, RaST će kao lokalni koordinator nastaviti pratiti provedbu Strategije te pripremati izvještaje o provedbi za Gradsko vijeće Grada Splita i nadležna nacionalna tijela o dinamici i uspješnosti provedbe ciljeva i mjera definiranih strateškim dokumentom.

Završen postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine

Započet postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine

Održan koordinacijski sastanak s izrađivačem Strategije na temu Akcijskog plana i okvira za praćenje provedbe

Na 5. sjednici Partnerskog vijeća Strategije razvoja grada Splita usvojen strateški okvir

Na 4. sjednici Partnerskog vijeća raspravljano o nacrtu strateškog okvira

Online anketa: Zadovoljstvo kulturnim sadržajima u gradu Splitu

Održan prvi sastanak Glavnog odbora za Strategiju u novom sazivu

Radni sastanak Izrađivača i ex-ante evaluatora na temu integriranosti posebnih ciljeva Strategije

Održana panel rasprava o Strategiji razvoja Splita: „Budućnost našeg grada leži u znanju i slozi sviju nas“

Sastanak sa Sveučilištem i ex-ante evaluatorom u svrhu finalizacije prvog faznog izvješća evaluatora

Učitaj više

Pogledajte ostale djelatnosti